انواع ضمایر در زبان انگلیسی (Pronouns)

مقدمه

ضمیرها کلماتی هستند که جای اسم را می‌گیرند. ما غالباً از آن‌ها برای جلوگیری از تکرار اسم استفاده می‌کنیم. ضمایر در جملات مختلف اشکال مختلفی دارند. به طور کلی ضمایر در زبان انگلیسی به 5 دسته تقسیم می‌شوند:

ضمایر فاعلی، ضمایر مفعولی، صفت‌های مالکیت، ضمایر مالکیت، و ضمایر انعکاسی.

ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی Subject Pronouns
من I
تو you
او (مرد) He
او (زن) She
این It
شما You
ما We
آن‌ها They

ضمایر فاعلی همیشه در جایی استفاده می‌شوند که شخصی انجام دهنده یا فاعل کاری در گذشته، حال، یا آینده باشد. به این مثال توجه کنید؛

من حیوانات را دوست دارم.

در اینجا چه کسی حیوانات را دوست دارد؟ جواب “من” است. چون “من” این کار را انجام داده‌است. در زبان انگلیسی من به معنی “I” می‌باشد. پس اگر بخواهیم از این جمله در زبان انگلیسی استفاده کنیم باید بگوییم:

.I love animals

در جدول بالا ضمایر فاعلی را به ترتیب نوشته‌ایم. حال بیایید برای هر کدام یک مثال بزنیم:

تو یک سیب داری.

.You have an apple

در اینجا ضمیر “تو” انجام دهنده کار است.

در زبان انگلیسی وقتی بخواهیم سوم شخص مفرد را صدا کنیم، باید جنسیت او را بدانیم. ما در زبان فارسی می‌گوییم که او آمد. ما نمی‌دانیم که او یک آقا است یا یک خانم ولی بعد از دیدن آن شخص متوجه این داستان می‌شویم.

اما در زبان انگلیسی این موضوع باید مشخص باشد. به همین منظور برای آقایان از ضمیر “He” و برای بانوان از ضمیر “She” استفاده می‌شود.

 

او (مرد) یک ماشین دارد.

.He has a car

او (زن) یک خانه دارد.

.She has a house

نکته: برای ضمایر سوم شخص مفرد، نوع افعالی که استفاده می‌شوند باید مفرد باشد. برای مثال فعل “داشتن”. این فعل در زبان انگلیسی به صورت have & has وجود دارد که در بخش زمان حال ساده به طور کامل آن را توضیح داده‌ایم.

ضمیر بعدی، ضمیر “این” است.

این زیباست.

.It is beautiful

ضمیر “این” هم یک ضمیر سوم شخص مفرد است که در مواقع استفاده از فعل برای این ضمیر از قوانین سوم شخص مفرد استفاده می‌شود.

ضمایر “ما“، “شما“، و “آن‌ها” ضمایر جمع می‌باشند. فعل‌هایی که با این ضمایر استفاده می‌شوند باید شکل جمع داشته باشند.

ما یک خانه داریم.

We have a house

شما یک ماشین دارید.  

.You have a car

آن‌ها یک کامپیوتر دارند.

.They have a computer

نکته: ضمایر فاعلی اغلب در ابتدای جملات استفاده می‌شوند.

ضمایر مفعولی

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
You You
We Us
They Them

ضمایر مفعولی زمانی استفاده می‌شوند که ما دریافت‌کننده کاری باشیم یا کار بر روی ما یا بر روی کس دیگری انجام شود. برای مثال ما می‌گوییم که: من به تو کمک کردم. در اینجا “من” انجام‌دهنده کار است ولی “تو” کار را دریافت می‌کند. روش دیگر برای تشخیص ضمایر مفعولی این است که با یک پرسش به جواب برسیم. برای مثال در جمله “من به تو کمک کردم” می‌توان پرسید: من به چه کسی کمک کردم؟ جواب “تو” است. پس “تو” یک ضمیر مفعولی می‌باشد.

او مرا دید.

.He saw me

من تو را زدم.

.I hit you

ما او را میشناسیم.

.We know her

او این را می‌داند.

.She knows it

معلم به ما درس می‌دهد.

.The teacher teaches us

من آن‌ها را دوست دارم.

.I love them

نکته: ضمایر مفعولی در انتهای جملات و پس از فعل استفاده می‌شوند.

صفت‌ های مالکیت

Possessive adjectives Object pronouns Subject pronouns
My Me I
Your You You
His Him He
Her her She
Its It It
Your You You
Our Us We
Their Them They

 

صفت‌های مالکیت، در جملات، قبل از “اسم‌ها” می‌آیند. مثلا کلمه “صندلی” یک اسم می‌باشد. اگر بخواهیم بگوییم “صندلی من” باید از یک صفت مالکیت استفاده کنیم. صفت‌های مالکیت نسبت به ضمیر متغیر می‌باشند.

به مثال های زیر دقت کنید:

این صندلی من است. .This is my chair
ماشین‌ تو کجاست؟ ?Where is your car
موس این (کامپیوتر) عالی است. .Its mouse is perfect
کیف او (زن) زیباست. .Her bag is beautiful
ماشین او (مرد) قرمز است. .His car is red
کلاس ما خوب است. .Our class is good
گوشی‌های شما (جمع تو) عالی‌اند. .Your phones are perfect
خانه آن‌ها بزرگ است. .Their house is big

نکته: صفت‌های مالکیت هرجایی قابل استفاده می‌باشند، اما باید بعد از آن‌ها یک “اسم” استفاده شود.

صفت‌ های مالکیت

Possessive Pronouns
Possessive Adjectives Object Pronouns Subject Pronouns
Mine My Me I
Yours Your You You
His His Him He
Hers Her Her She
Its It It
Yours Your You You
Ours Our Us We
Theirs Their Them They

 

ضمایر مالکیت اصلا شبیه به صفت‌های مالکیت نیستند. بعد از استفاده از یک صفت مالکیت (my, your, their…) باید یک اسم استفاده شود. اما بعد از استفاده از ضمایر مالکیت اصلا نباید از اسم استفاده کرد. برای مثال:

این کیف مال من است.

.This bag is mine

همانطور که دیدید، بعد از ضمیر مالکیت (mine) هیچ اسمی استفاده نشد. بگذارید با مثال‌های بیشتر پیش برویم.

این خودکار مال من است. .This pen is mine
ماشین آبی برای توست. .The blue car is yours
آن کیف قرمز برای اوست. .That red bag is hers
این گوشی برای اوست. .This phone is his
آن پول برای ماست. .That money is ours
این خانه برای آن‌ها است. .This house is theirs

نکته: ضمیر “It” به عنوان ضمیر مالکیت استفاده نمی‌شود.

در این‌گونه جملات ما حتی می‌توانیم به جای اسم از ضمایر فاعلی استفاده کنیم. برای مثال:

.This pen is mine

.It is mine

به همین آسانی می‌توان اسم را از درون جمله خط زد و ضمیر مناسب را جایگزین کرد و بدین ترتیب جمله را تغییر داد.

ضمایر انعکاسی

Reflexive pronouns
Possessive Pronouns
Possessive Adjectives Object Pronouns Subject Pronouns
Myself Mine My Me I
Yourself Yours Your You You
Himself His His Him He
Herself Hers Her Her She
Itself Its It It
Yourselves Yours Your You You
Ourselves Ours Our Us We
Themselves Theirs Their Them They

از ضمایر انعکاسی زمانی که بخواهیم بر روی کاری که انجام شده یا کسی که کار را انجام داده تاکید کنیم، استفاده می‌کنیم. برای مثال می‌گوییم: من این کار را انجام دادم. این یک جمله خبری ساده است. حال به این جمله توجه کنید: من خودم این کار را انجام دادم. در این جمله یا انجام‌دهنده کار مهم است یا کاری که انجام شده.

من خودم تکالیف‌ام را نوشتم. (تاکید روی انجام‌دهنده) .I myself did my homework
تو خودت به من زنگ زدی. (تاکید روی تماس‌گیرنده) .You yourself called me
این خودش (خود به خود) زنگ خورد. .It itself rang
او خودش کیف‌اش را انتخاب کرد. (تاکید بر انجام‌دهنده) .She herself chose the bag
او خودش تصمیم گرفت که برود. (تاکید بر انجام‌دهنده) .He himself decided to go
ما خودمان (شخصا) شما را صدا کردیم. (تاکید بر انجام‌دهنده) .We ourselves called you
شما خودتان شلوغ کردید. (تاکید بر انجام‌دهنده) .You yourselves made noise
آن‌ها خودشان شروع کردند به گریه کردن. (تاکید بر انجام‌دهنده) .They themselves started to cry

نکته: از ضمایر انعکاسی می‌توان هم بعد از فاعل استفاده کرد و هم بعد از فعل. برای مثال:

.You yourself called me

.You called me yourself

هر دو جمله صحیح هستند و می‌توانید از هر دو حالت در مواقع گفتار یا نوشتار بهره ببرید.

/9
0 رای, 0 میانگین
12

pronouns

با توجه به مطالب گفته شده به سوالات پاسخ دهید.

1 / 9

.--------- The old woman had no-one to take after

2 / 9

.This book belongs to --------- husband. He gave it to me yesterday

3 / 9

. ------------ Don’t touch the cellphone! It’s

4 / 9

. ------------- Some of these crayons are

5 / 9

.The teacher asked --------- to study harder for the exam

6 / 9

.I’m Tom’s English teacher. ----------- is a very intelligent student

7 / 9

.My car is out there. -------- is a black Land Rover

8 / 9

. -------- My sister is an artist. These paintings are

9 / 9

?A: Who helped you with your homework

.B: I ----------- did my homework

امتیاز شما

نتیجه آزمون را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

Facebook Twitter
0%

لطفا به این آزمون امتیاز دهید!

دانلود جزوه و پاسخ‌نامه

بیشتر بخوانید

مقدمه: فکر کنم همه‌مان می‌دانیم و توافق داریم که شبکه‌های مجازی آمده‌اند که در زندگی ما بمانند و جزوی از روزمره‌ی بسیاری از ما شده‌اند. هر کسی را که می‌شناسیم عضوی از یکی از این شبکه‌های اجتماعی هستند، چه اینستاگرام باشد یا فیسبوک و تیک تاک، چه شبکه‌های مختلف دیگری که...

متن و ترجمه آهنگ Numb از Linkin Park

مقدمه یکی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین آهنگ‌های گروه Linkin Park، آهنگ "بی‌حس" یا همان “Numb” است که به موضوع فشار و توقعات والدین می‌پردازد. این آهنگ از دیدگاه نوجوانی است که از والدین خود احساس افسردگی و خفگی می‌کند و می‌خواهند او شخص دیگری باشد. نوجوان می‌خواهد بیشتر...

نظرات

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *