زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

مقدمه

ما در زبان انگلیسی از زمان گذشته کامل استمراری برای صحبت کردن درباره رویدادی که قبل از رویداد دیگری در حال اتفاق افتادن بوده، تا زمانی در جریان بوده و بعد به اتمام رسیده است، استفاده می‌کنیم. در فعل گذشته کامل استمراری هدف اصلی بیان جریان و استمرار آن فعل است. پس از همین ابتدای کار باید یاد بگیرم چون این زمان استمراری است، تنها می‌توانیم از افعالی (Active Verbs) که انجام کاری را بیان می‌کنند استفاده کنیم. افعال ذهنی و غیر حرکتی (State Verbs) را در ماضی بعید استمراری نمی‌توان به کار برد.

این به آن معناست که ساختار ماضی بعید استمراری همزمان در گذشته و بصورت استمراری باید باشد. یکی از تفاوت های این فعل که با فعل گذشته استمراری دارد این است که در این زمان دو اتفاق در گذشته رخ داده است در حالی که در گذشته استمراری شاهد این امر نیستیم. پس می‌توان نتیجه گرفت اگر بخواهیم ترتیب اتفاقات را در گذشته نشان دهیم و بر روی استمرار یکی از آنها تاکید کنیم، از ماضی بعید استمراری استفاده می‌کنیم.

ساختار گذشته کامل استمراری

subject + had + been + verb + ing

فاعل + had +been  + فعل + ing

در این ساختار دو بخشی، فعل had  ماضی بعید را بیان می‌کند.  در بخش دوم شکل سوم فعل کمکی to be  که been است با اضافه کردن ing به افعال، استمراری بودن آن‌ها را نشان می‌دهد. 

They had been studying for an hour before the teacher arrived

وقتی معلم آمد یک ساعت بود که آن‌ها در حال درس خواندن بودند.

.He had been playing video games for an hour when we got home

وقتی ما به خانه رسیدیم یک ساعت بود که او در حال بازی کردن بود.

.We had been singing out loud for a few minutes before the neighbours started to complain

وقتی همسایه ها شروع به شکایت کردند ما چند دقیقه‌ای بود که در حال بلند آواز خواندن بودیم.

نکته: در این مثال‌ها کاری در گذشته در حال اتفاق افتادن بوده و تا اتفاق بعدی همچنان استمرار داشت. مثلا در مثال آخر آن‌ها به آواز خواندنشان ادامه دادند تا اینکه همسایه‌ها شکایت کردند.

منفی کردن

برای منفی کردن زمان ماضی بعید استمراری کافیست بین had و  beenاز کلمه not استفاده کنیم.

.The printer hadn’t been working well for a few weeks

چاپگر برای چند هفته به خوبی کار نمی‌کرد.

.She had not been sleeping well at night ever since she changed her apartment

از زمانی که آپارتمانش را عوض کرده شب‌ها به خوبی نمی‌خوابید.

سوالی کردن گذشته کامل استمراری

سوالات Yes/No

برای سوالی کردن این ساختار تنها کافیست جای فعل و فاعل را با هم عوض کنیم.

?Had + subject + been + verb + ing

توجه داشته باشید که در سوالی کردن ماضی بعید استمراری هیچ یک از اجزای اصلی جمله حذف نمی‌شوند. به مثال های زیر دقت کنید.

?Had you been cleaning the house before I arrived

آیا قبل از رسیدنم در حال تمیز کردن خانه بودی؟

?Had they been working when you called them

آیا زمانی که تماس گرفتی در حال کار کردن بودند؟

?Had she been walking alone when you met her

آیا وقتی او را دیدی به تنهایی در حال پیاده روی بود؟

پاسخ کوتاه

برای پاسخ به سوال‌هایی که با فعل کمکی had شروع می‌شوند، با آوردن به ترتیب فاعل و فعل جواب می‌دهیم

?Had you been cleaning the house before I arrived

.Yes, I had

.No, I Hadn’t

پاسخ طولانی

در پاسخ طولانی بعد از فاعل و فعل مابقی اجزای سوال را هم ذکر می‌کنیم.

?Had they been working when you called them

.Yes, they had been working when I called them

.No, they hadn’t been working when I called them

سوال با کلمات پرسشی

کلمات پرسشی همان (What, Where Why, Who, Whose) هستند. بعد از اینکه جای فعل و فاعل را عوض کردیم نوبت به اضافه کردن یکی از این کلمات پرسشی در اول جمله می‌رسد.

 

?What had she been doing before she became a teacher

قبل از اینکه معلم بشود مشغول چه کاری بود؟

?Where had they been staying before they bought this house

قبل از اینکه خانه بخرند کجا زندگی می‌کردند؟

?Who had he been living with before he got his own place

قبل از اینکه خانه خودش را داشته باشه با چه کسی در حال زندگی کردن بود؟

?Whose cell-phone had been ringing when the professor entered the class

وقتی که استاد وارد کلاس شد گوشی چه کسی در حال زنگ خوردن بود؟

انواع افعال گذشته در زبان انگلیسی

او پارسال به استرالیا سفر کرد. He traveled to Australia last year. گذشته ساده
وقتی که تلفن زنگ خورد او در حال درس خواندن بود. She was studying when the phone rang. گذشته استمراری
قبل از تماس آن‌ها ما خانه را ترک کرده بودیم. We had left the house before they called. گذشته کامل
وقتی پلیس رسید آن‌ها در حال بحث کردن بودند. They had been arguing when the police arrived. گذشته کامل استمراری
من قبلا به انگلیس سفر کرده‌ام. I have travelled to England before. ماضی نقلی (حال کامل)
دو هفته است که در حال سفر کردن در انگلیس هستم. I have been travelling around England for two weeks.

ماضی نقلی استمراری

(حال کامل استمراری)

برخی از افعال حالتی و حرکتی

Passive Verbs (or Stative Verbs) Active Verbs
possess
promise
realize
recognize
remember
resemble
satisfy
see
seem
smell
sound
suppose
surprise
taste
think (opinion)
understand
want
weigh
wish
feel
hate
have (possession)
hear
imagine
include
involve
know
lack
like
loathe
look (seem)
love
matter
mean
measure
mind
need
owe
own
adore
agree
appear (seem)
appreciate
be (exist)
believe
belong to
concern
consist of
contain
cost
deny
depend on
deserve
detest
disagree
dislike
doubt
equal
Read
Ride
Run
Send
Shout
Sing
Sit
Smile
Spend
Stand
Talk
Think
Throw
Touch
Turn
Visit
Vote
Wait
Walk
Write
Yell
Give
Go
Grab
Help
Hit
Hop
Insult
Joke
Jump
Kick
Laugh
Leave
Lift
Listen
Make
March
Move
Nod
Open
Play
Push
Act
Agree
Arrive
Ask
Bake
Bring
Build
Buy
Call
Climb
Close
Come
Cry
Dance
Dream
Drink
Eat
Enter
Exit
Fall
Fix
/7
0 رای, 0 میانگین
7

past perfect continuous

با توجه به مطالب گفته شده به سوالات پاسخ دهید.

1 / 7

.I________articles all day long before I called it a day

2 / 7

. _________ He had been playing video games since morning when I

3 / 7

.They had been playing football before it starts to rain

4 / 7

.Our dishwasher had been working properly until last night

5 / 7

.He had been playing football for thirty minutes when he (break) _________his leg

6 / 7

.I went home (before/after) ________ I had been waiting for you in the café for an hour

7 / 7

.She had been studying for weeks for the exam (after/before/until) ___________she got an A in it

امتیاز شما

نتیجه آزمون را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

Facebook Twitter
0%

لطفا به این آزمون امتیاز دهید!

دانلود فایل

بیشتر بخوانید

مقدمه: فکر کنم همه‌مان می‌دانیم و توافق داریم که شبکه‌های مجازی آمده‌اند که در زندگی ما بمانند و جزوی از روزمره‌ی بسیاری از ما شده‌اند. هر کسی را که می‌شناسیم عضوی از یکی از این شبکه‌های اجتماعی هستند، چه اینستاگرام باشد یا فیسبوک و تیک تاک، چه شبکه‌های مختلف دیگری که...

متن و ترجمه آهنگ Numb از Linkin Park

مقدمه یکی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین آهنگ‌های گروه Linkin Park، آهنگ "بی‌حس" یا همان “Numb” است که به موضوع فشار و توقعات والدین می‌پردازد. این آهنگ از دیدگاه نوجوانی است که از والدین خود احساس افسردگی و خفگی می‌کند و می‌خواهند او شخص دیگری باشد. نوجوان می‌خواهد بیشتر...

نظرات

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *