تفاوت‌ها

differences in English grammar

در بخش‌های مختلف زبان انگلیسی، بخصوص بخش گرامر موارد بسیاری وجود دارد که به طور مستقیم در زبان فارسی وجود ندارد. به علاوه بسیاری از قواعد گرامر و زمان‌ها در زبان انگلیسی به یکدیگر شباهت دارند. همین نکته سبب می‌شود بسیاری از زبان آموزان دچار مشکل شوند و هرکدام را به جای دیگری استفاده کنند. بنابراین شناخت تفاوت‌ها سبب می‌شود پروسه یادگیری برای زبان آموزان راحت‌تر شود. این بخش از انگلیش توسکا سعی می‌کند تمام این تکات را در اختیار شما قرار دهد تا دچار اشتباه نشوید.