تفاوت‌ها

differences in English grammar

در بخش‌های مختلف زبان انگلیسی، بخصوص بخش گرامر موارد بسیاری وجود دارد که به طور مستقیم در زبان فارسی وجود ندارد. به علاوه بسیاری از قواعد گرامر و زمان‌ها در زبان انگلیسی به یکدیگر شباهت دارند. همین نکته سبب می‌شود بسیاری از زبان آموزان دچار مشکل شوند و هرکدام را به جای دیگری استفاده کنند. بنابراین شناخت تفاوت‌ها سبب می‌شود پروسه یادگیری برای زبان آموزان راحت‌تر شود. این بخش از انگلیش توسکا سعی می‌کند تمام این تکات را در اختیار شما قرار دهد تا دچار اشتباه نشوید.

فرق have to  و Must

فرق have to  و Must

مقدمه: در زبان فارسی از دو کلمه‌ی "باید" و "مجبورم" برای بیان اجبار استفاده می‌کنیم. در زبان انگلیسی افعال متعددی برای بیان اجبار بکار می‌روند. گاهی اوقات می‌توان یک فعل اجبار را بجای فعل دیگر بکار برد. اما در شرایط خاص باید یک فعل اجبار خاص برای بیان منظور خود بکار...

read more