تفاوت بین simple past و past continuous

مقدمه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادگیری زبان انگلیسی درک صحیح تفاوت‌ها میان ساختارهای دستوری و کاربرد مختلف آن‌هاست. با یادگیری این تفاوت‌های دستوری ما می‌توانیم بر اعتماد به نفس خود در ایجاد ارتباط به وسیله زبان انگلیسی بیافزایم. یکی از مهمتر‌ین تفاوت‌ها در دستور زبان انگلیسی تفاوت بین simple past و past continuous است. باوجود اینکه هر دو در گذشته اتفاق می‌افتند ولی با هم تفاوت‌هایی دارند که در ادامه بطور کامل به شرح آنها می پردازیم.

بهترین روش برای درک تفاوت بین simple past و past continuous ساختار دستور زبان آشنایی با کاربرد‌های آن‌هاست.

کاربردهای simple past

کاربردهای زمان گذشته ساده برای بررسی تفاوت بین simple past و past continuous:

  1. برای بیان وقایعی که یک یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده‌اند.
من پارسال به رم رفتم..I went to Rome last year
من در دانشگاه شهید چمران تحصیل کردم..I studied at Shahid Chamran University
او هفته قبل مریض بود..He was sick last week
من تکالیف خانه را دیشب انجام دادم..I did my homework last night
  1. برای بیان سلسله از وقایعی که پشت سر هم در گذشته اتفاق افتاده و تمام شدند.
من به سمت مغازه دویدم، بستنی خریدم و به خانه برگشتم..I ran to the store, bought some ice cream, and got back home
او مشق‌هایش را نوشت، فیلم نگاه کرد و دیر به رختخواب رفت.She did her homework, watched a movie, and went to bed late
  1. برای بیان اتفاقی که باعث توقف انجام عملی دیگر که در حال اتفاق افتادن بوده، شده.
وقتی زنگ در خورد، من در حال تماشای تلویزیون بودم..I was watching TV when the bell rang
وقتی آن‌ها خبر را شنیدند، داشتند فوتبال بازی می‌کردند..They were playing football when they heard the news
  1. در جملات شرطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر به نصیحت دوستم گوش می‌دادم، الان من شاغل بودم..If I listened to my friend’s advice, I would be employed right now
اگر خوب درس می‌خواند، امتحانش را قبول می‌شد..If he studied hard, he would pass the exam
  1. برای بیان کارهایی که در گذشته مرتب انجام می‌دادیم ولی دیگر انجام نمی‌دهیم. در این نوع جملات معمولا از قیدهای تکرار استفاده می‌کنیم.
او همیشه تعطیلات اخر هفته را در خانه می‌ماند..He always stayed home on the weekends
او معمولا شامش را دیر می‌خورد..She usually ate her dinner late

 

کاربرد past continuous

کاربرد زمان گذشته استمراری برای بیان تفاوت بین simple past و past continuous: 

  1. برای بیان وقایعی که قبل و بعد از زمان خاصی رخ می‌دهد که معمولا در ابتدای تعریف داستان می آید.
هنگام شام خوردنم تلفن زنگ خورد..As I was eating dinner, my phone rang
همانطور که در خیابان پیاده روی می‌کرد کتابش را هم می‌خواند..As she was walking down the street, she read her book

 

  1. برای صحبت کردن درباره کاری که در بازه زمانی خاصی در حال اتفاق افتادن بود.
من تابستان قبل در یک کتاب فروشی کار می‌کردم..I was working in a bookstore last summer
آن‌ها چند سال باهم مشغول به کار بودند..They worked together for a few years

 

  1. برای صحبت کردن درباره کاری که در گذشته تا مدتی در حال اتفاق افتادن باشد.
من دیشب داشتم درس می‌خواندم..I was studying last night
ما آن روز به سختی در حال کار کردن بودیم..We were working hard the other day

 

  1. برای صحبت کردن درباره کارهایی که در گذشته بصورت منظم تکرار می‌شدند ولی دیگر آن‌ها را انجام نمی‌دهیم.
او به مدت یک سال هر روز یک ساعت پیاده روی می‌کرد..She was walking for an hour every day for a whole year
ما برای دو ماه با هم بدنسازی می‌کردیم..We were working out together for a couple of months
/6
0 رای, 0 میانگین
15

differences between simple past and present continuos

با توجه به مطالب گفته شده به سوالات پاسخ دهید.

1 / 6

.Jane ……….. in the show

2 / 6

.Eleanor ………. the letter

3 / 6

(solve) .We …………the puzzle together

4 / 6

He…….the movie at this time last week. (enjoy)

5 / 6

. Who did the dishes last night?

6 / 6

(Enjoy, get) .They….... the show very much when I……... there

امتیاز شما

نتیجه آزمون را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

Facebook Twitter
0%

لطفا به این آزمون امتیاز دهید!

دانلودجزوه و پاسخ‌نامه

پست‌های مرتبط

نظرات

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.